Shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha

Carla Maia's picture

Vážení spoluvlastníci,

dovolte, abych Vás z pověření a jménem výboru Společenství pro dům
Dobronická 35, Praha a Vás pozvala na shromáždění Společenství pro dům
Dobronická 35, Praha, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142
00, IČ: 289 27 303, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 10478, která se bude konat
dne 15. června 2015 v 1900 hodin (od 1830 hodin bude probíhat zápis do
prezenční listiny)v prostorách garáží nacházejících se v 1. podzemním
podlaží domu č.p. 986 v Praze 4 - Libuši,
na adrese Dobronická ul. 986/35.

Program schůze shromáždění:
1) Zahájení
2) Kontrola účasti a vlastnických podílů členů SVJ
3) Úprava Stanov - v souvislosti s účinností NOZ
4) Domovní řád - přizpůsobit stanovám
5) Hlasování o novém členu výboru - pan Tomáš Čížek
6) Projednání a odsouhlasení závěrky roku 2014
7) Projednání a schválení úpravy záloh na každou jednotku od 1.7.215 v závislosti na skutečných nákladech roku 2014
8) Projednání zprávy správy za rok 2014
9) Projednání a schválení výběru projektu vstupního a zabezpečovacího čipového systému
10) Projednání a schválení rozpočtu na úpravy a opravy v domě do konce roku 2015
a. Úprava zeleně do konce roku 2015
b. Rozšíření odtokového kanálu do garáží
c. Rozšíření služby za odvoz odpadu o 1ks nádoby objemu 240l
d. Úprava podlah výtahů
e. Pohybová čidla osvětlení u vstupu do domu u schránek V Koutě a Dobronická
11) Projednání a schválení návrhu smlouvy s obcí ohledně údržby stromů na pozemku č.428/20
12) Projednání námětů a připomínek

Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění
usnášeníschopné!

Upozorňujeme všechny vlastníky na tu skutečnost, že pokud by se shromáždění
společenství nezúčastnilo více než 50 % vlastníků, nebyla by tato schůze
podle ustanovení článku VII, odst. 10. stanov společenství usnášeníschopná.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit, můžete k tomuto zplnomocnit někoho
jiného (zvážení této možnosti je zcela na Vás). Je-li příslušná jednotka ve
vlastnictví manželů v rámci společného jmění manželů, musí plnou moc udělit
oba dva manželé.

Jsou-li vlastníky manželé mající SJM (tzv. společné jmění manželů) stačí,
když se zúčastní pouze jeden z nich, v tomto případě není třeba plné moci.
Jsou-li vlastníky (spoluvlastníky) jednotky dvě a více osob, které nejsou
manželi nebo manželé mající rozdělený majetek, musí se zúčastnit všichni
spoluvlastníci. Pokud by se nedostavili všichni spoluvlastníci a přítomní
spoluvlastníci by neměli plnou moc od zbývajících spoluvlastníků, nebylo by
možné za tuto jednotku hlasovat, neboť spoluvlastníci mají pouze jeden
společný hlas a taková situace by byla posouzena tak, že vlastník příslušné
jednotky není vůbec přítomen.

Žádáme Vás o jakoukoli formu písemného potvrzení Vaší účasti na shromáždění.

Děkuji za vaši účast, v případě , že se nebudete z časových důvodů moci
dostavit osobně , prosím o vyplnění přiložené plné moci.

S přáním pěkného zbytku dne

Blanka Synková

Blažek, spol.s r.o.
U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8
tel.: +420 266 315 947
mobil: 777 518 611
email: synkova@blazekfm.cz
www.blazekfm.cz

Tags: 

file: