Pozvánka na shromáždění vlastníků

Carla Maia's picture

Vážení,
dovolte, abych z pověření a jménem výboru Společenství pro dům Dobronická 35, Praha a v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, Vás pozval na shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ: 289 27 303, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 10478, která se bude konat dne

12. června 2013 v 18:00 hodin (od 17:30 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)

v prostorách garáží nacházejících se v 1. podzemním podlaží domu č.p. 986 v Praze 4 - Libuši, na adrese Dobronická ul. 986/35.

Program schůze shromáždění:

1) Zahájení
2) Kontrola účasti a vlastnických podílů členů SVJ
3) Odsouhlasení závěrky roku 2012
4) Schválení domovního řádu
5) Úprava Stanov
6) Technický stav objektu
7) Hlasování o instalaci vodoměrů SV a TV pro úklidovou místnost a vodoměru pro SV v prostoru halové garáže
8) Diskuze a hlasování o výměně vodoměrů s možností dálkového odečtu
9) Bezpečnost objektu
10) Náměty a připomínky
11) Ostatní

Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné!

Upozorňujeme všechny vlastníky na tu skutečnost, že pokud by se shromáždění společenství nezúčastnilo více než 50 % vlastníků, nebyla by tato schůze podle ustanovení článku VII, odst. 10. stanov společenství usnášeníschopná.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit, můžete k tomuto zplnomocnit někoho jiného (zvážení této možnosti je zcela na Vás). Je-li příslušná jednotka ve vlastnictví manželů v rámci společného jmění manželů, musí plnou moc udělit oba dva manželé.
Jsou-li vlastníky manželé mající SJM (tzv. společné jmění manželů) stačí, když se zúčastní pouze jeden z nich, v tomto případě není třeba plné moci. Jsou-li vlastníky (spoluvlastníky) jednotky dvě a více osob, které nejsou manželi nebo manželé mající rozdělený majetek, musí se zúčastnit všichni spoluvlastníci. Pokud by se nedostavili všichni spoluvlastníci a přítomní spoluvlastníci by neměli plnou moc od zbývajících spoluvlastníků, nebylo by možné za tuto jednotku hlasovat, neboť spoluvlastníci mají pouze jeden společný hlas a taková situace by byla posouzena tak, že vlastník příslušné jednotky není vůbec přítomen.
Máte-li k výše uvedenému jakékoliv dotazy nebo v případě, že máte zájem o nahlédnutí do podkladů shromáždění, případně vzoru plné moci k zastupování při shromáždění společenství, kontaktujte nás nejlépe e-mailovou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu: blazek@blazekfm.cz

Ondřej Blažek

Tags: