Pozvánka na shromáždění Společenství pro dům Dobronická 35, Praha

Carla Maia's picture
Vážení,
 
dovolte, abych z pověření a jménem výboru Společenství pro dům Dobronická 35, Praha a v souladu se
zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, Vás pozval na shromáždění
Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ: 289
27 303, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka
10478, která se bude konat dne
 
2. října 2013 v 19 hodin
(od 18:00 hodin bude probíhat zápis do prezenční listiny)
 
v prostorách garáží nacházejících se v 1. podzemním podlaží domu č.p. 986 v Praze 4 - Libuši,
na adrese Dobronická ul. 986/35.
 
Program schůze shromáždění:
 
1) Zahájení
2) Kontrola účasti a vlastnických podílů členů SVJ
3) Odsouhlasení závěrky roku 2012
4) Schválení domovního řádu
5) Úprava Stanov
6) Technický stav objektu
7) Stav revizí a reklamací
8) Návrh rozpočtu do konce roku 2013
9) Hlasování o instalaci vodoměrů SV a TV pro úklidovou místnost a vodoměru pro SV v prostoru halové garáže
10) Diskuze a hlasování o výměně vodoměrů s možností dálkového odečtu
11) Odsouhlasení způsobu rozúčtování jednotlivých služeb
12) Hlasování o kontrole účetnictví SVJ auditorem
13) Bezpečnost objektu
14) Náměty a připomínky
15) Ostatní
a. Čistota v domě a jeho okolí, dodržování nočního klidu
 
Vaše účast je vítána a je potřebná k tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné!
Upozorňujeme všechny vlastníky na tu skutečnost, že pokud by se shromáždění společenství nezúčastnilo více než
50 % vlastníků, nebyla by tato schůze podle ustanovení článku VII, odst. 10. stanov společenství
usnášeníschopná.
 
V případě, že se nebudete moci zúčastnit, můžete k tomuto zplnomocnit někoho jiného (zvážení této možnosti je
zcela na Vás). Je-li příslušná jednotka ve vlastnictví manželů v rámci společného jmění manželů, musí plnou moc
udělit oba dva manželé.
 
Jsou-li vlastníky manželé mající SJM (tzv. společné jmění manželů) stačí, když se zúčastní pouze jeden z nich,
v tomto případě není třeba plné moci. Jsou-li vlastníky (spoluvlastníky) jednotky dvě a více osob, které nejsou
manželi nebo manželé mající rozdělený majetek, musí se zúčastnit všichni spoluvlastníci. Pokud by se nedostavili
všichni spoluvlastníci a přítomní spoluvlastníci by neměli plnou moc od zbývajících spoluvlastníků, nebylo by
možné za tuto jednotku hlasovat, neboť spoluvlastníci mají pouze jeden společný hlas a taková situace by byla
posouzena tak, že vlastník příslušné jednotky není vůbec přítomen.
 
S materiály ke shromáždění se lze seznámit níže v článku.
 
Žádáme Vás o jakoukoli formu písemného potvrzení Vaší účasti na shromáždění.
 
V Praze dne 30.8.2013
 
Ondřej Blažek
Blažek, spol. s r. o.

Tags: 

file: